Regulamin sklepu internetowego Canada Rubber Polska_Sklep


§1

Postanowienia ogólne

 

Sklep internetowy CANADA RUBBER POLSKA_SKLEP, zwany dalej „Sklepem”, dostępny pod adresem www.canadarubber.pl prowadzony jest przez firmę CANADA RUBBER POLSKA Sp. z o.o. zwaną dalej „Sprzedawcą” zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000554092 oraz numerem NIP 9452183966 i numerem REGON 361304163 .Siedziba Sprzedawcy znajduje się pod adresem ul. Vetulaniego 1a/108, 31-227 Kraków.

Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca prowadzi sprzedaż hurtową oraz detaliczną towarów, na podstawie niniejszego Regulaminu - dalej zwanego „Regulamin”.

Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną przez stronę internetową umiejscowioną pod adresem www.canadarubber.pl lub w razie zamówień z indywidualnym barwieniem wymagających dodatkowych ustaleń również w formie zamówienia złożonego na kontaktowy adres mailowy kontakt@canadarubber.pl

Wszystkie produkty, zwane dalej „towarem”, oferowane i dostarczane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Aktualne ceny produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Realizacja zamówień produktów, będących w promocji, odbywa się wg kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania zapasów lub zakończenia akcji promocyjnej.

Zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferowany produkt może nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu


§2

Zamówienia

 

Zamówienia można składać poprzez:

Formularz dostępny na stronie internetowej Sklep

Formularz dostępny na stronach aukcyjnych allegro.pl, jeśli dany Towar jest dostępna poprzez serwis

Mailowo na wskazany w zakładce kontakt adres mailowy.

Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres podany przez Kupującego podczas rejestracji danych lub telefonicznie.

Kupujący przy złożeniu zamówienia zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz numeru telefonu, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

W przypadku wyczerpania zapasów danego produktu, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Klient w takim przypadku ma  prawo rezygnacji z całości zamówienia lub jego części. Może również zaakceptować wydłużony czas realizacji zamówienia.

Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu i akceptuje jego postanowienia


  §3

Formy Płatności

Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce „Płatności i dostawa”.

Informacje o dodatkowych kosztach związanych z wyborem danej formy płatności, znajdują się w powyższej zakładce.

Towary  modyfikowane na życzenie Klienta dostępne są tylko za przedpłatą.

Na sprzedawany Towar, Sprzedawca wystawia fakturę Vat.

 

 

§4

Wysyłka Towaru

 

Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Odbiór osobisty Produktu przez Klienta w magazynie Sprzedawcy jest bezpłatny.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
4.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
4.2. Odbiór osobisty dostępny w magazynie Sprzedawcy, w dni i w godzinach otwarcia magazynu określone na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.3. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
5.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w dostarczeniu Towaru, wynikającą z przyczyn niezależnych od niego a dotyczących zwłoki w doręczeniu Towaru przez firmę kurierską.

 

§5

Gwarancja Towaru

 

Sprzedawane w Sklepie Towary są objęte gwarancją Producentów.

Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone na stronie Producenta danego Towaru lub bezpośrednio w punktach Obsługi Klienta Producenta.

Gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru.

 

§6

Reklamacje

 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną na drodze prawa rękojmi.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad lub Towar ten naprawi. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad.

Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej.

W przypadku stwierdzenia wady zakupionej rzeczy, reklamowaną rzecz wraz z pismem określającym wadę oraz żądanie dotyczące sposobu realizacji uprawnień Klienta z tytułu rękojmi, należy odesłać na koszt Sprzedawcy pod adres: Canada Rubber Polska Sp. z o.o. 31-227 Kraków
ul. Vetulaniego 1a/108.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

W sprawach dotyczących reklamacji nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy dotyczące rękojmi za wady określone w art. 556- 5764 Kodeksu Cywilnego.

W razie sporu dotyczącego zakupionego Towaru, istnieje możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, poprzez złożenie skargi do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta. Właściwy Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta jest uzależniony od miejsca zamieszkania osoby wnoszącej skargę, nie od miejsca dokonania zakupów.

 

§7

Odstąpienie od umowy

 

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Szczegółowe informacje zawarto w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Nie przyjmujemy zwrotów towarów modyfikowanych na specjalne zamówienie klienta np: indywidualnie barwionych, prosimy o rozważne dobieranie kolorów. 


 

§8

Postanowienia końcowe

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

W stosunku do Klientów nie będących konsumentami, postanowienia §6.8 i §7 nie mają zastosowania.

 

 

Załącznik 1 - INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Załącznik 2 - ODSTĄPIENIE OD UMOWY